Videos

 Speaker: Dr. Pragnya Chigurupati 


Other Videos


Moderator: Dr.  Bhavin Visariya

Panelists: 
Dr. Bhooshan Zade,
Dr. Gautam Sharan,
Dr. Kamal Verma,
Dr. Revathy Krishnamurthy

Moderator: Dr. Sanjay M H

Panelists:

Dr. Dodul Mondul,
Dr. Sarbani Ghosh-Laskar,
Dr. Vikram Gota,
Dr. Vipul Nautiyal