Videos

Moderator: Dr. Sanjay M H

Panelists:

Dr. Dodul Mondul,
Dr. Sarbani Ghosh-Laskar,
Dr. Vikram Gota,
Dr. Vipul Nautiyal


Other Videos


Dr.  Ajeeta Kulkarni

Moderator: Dr. Shriniwas Kulkarni

Panelists:
Dr. Akshita Singh,
Dr. Atul Narayankar,
Dr. Sushma Bhatnagar,
Dr. Vinayak Maka