Watch Videos

Speaker: Dr. Ajay Rao

Moderator: Dr.  Bhavin Visariya

Panelists: 
Dr. Bhooshan Zade,
Dr. Gautam Sharan,
Dr. Kamal Verma,
Dr. Revathy Krishnamurthy

Speaker: Dr. Nikhil Kalyani

Moderator: Dr. Sanjay M H

Panelists:

Dr. Dodul Mondul,
Dr. Sarbani Ghosh-Laskar,
Dr. Vikram Gota,
Dr. Vipul Nautiyal

 Speaker: Dr. Pragnya Chigurupati 

Dr.  Ajeeta Kulkarni

Moderator: Dr. Aditi Chaturvedi

Panelists :
Dr. Anuradha Daptardar,
Dr. Nayana Parmar,
Dr. Sheeja Rajan T M,
Dr. Qurratulain Chougle

Speaker: Dr. Bhuvan Chugh

Speaker: Dr. Renu B Pattanshetty

Moderator: Dr. Shriniwas Kulkarni

Panelists:
Dr. Akshita Singh,
Dr. Atul Narayankar,
Dr. Sushma Bhatnagar,
Dr. Vinayak Maka