Videos - Day 1

Dr. Subhadra Mandalika

Dr. Y T Shivshankar

Dr. Subhadra Mandalika - Panel Discussion

Dr. Chetan Deshmukh

Dr. Manjusha Vagal

Dr. Nikhil Pande

Dr. Rebecca Dsouza

Dr. Nandita Palshetkar

Dr. Amit Joshi

Dr. Indoo Ambulkar

Dr Nikhil Ghadyalpatil

Dr Irene Sunder

Dr Kaustav Talpatra 1

Dr Sameena Bilagi

Dr Tejinder Singh